Adatvédelmi tájékoztató, ÁSZF

1. PREAMBULUM

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató azzal a céllal jött létre, hogy a megfelelően szabályozza az Őrzők Közhasznú Alapítvány a Tűzoltó utcai Daganatos és Leukémiás Gyermekekért (székhelye: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 7-9.; nyilvántartási száma: 01-01-0000041 a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásában; adószáma: 19017808-1-43; rövidített néven a továbbiakban: Őrzők Alapítvány), mint a Tűzoltó utcai Gyermekklinika hivatalos adománygyűjtő szervezete, a www.orzok.hu, és a www.egyuttgyogyitunk.hu weboldalak (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője és az Őrzők Alapítvány hírlevél szolgáltatója adatkezelését, az általa alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyeket az Őrzők Alapítvány adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismer el mind az adománygyűjtés és támogatás, mind a Honlap üzemeltetése és a hírlevélszolgáltatás során.

Az Őrzők Alapítvány az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából adatkezelőnek minősül, így felelős az Ön által megadott személyes adatok jogszerű kezeléséért. Az Őrzők Alapítvány a http://egyuttgyogyitunk.hu/adatvedelmi-tajekoztato URL cím alatt mindig naprakészen elérhető közleményben tájékoztatja az érintetteket adatkezelési tevékenységéről, az általa kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok kezelése során követett elvekről és gyakorlatról, valamint az érintetti jogok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Adatkezelési tevékenységünkkel összefüggő kérdéseivel, problémáival kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Adatkezelő neve: Őrzők Közhasznú Alapítvány a Tűzoltó utcai Daganatos és Leukémiás Gyermekekért

Levelezési cím: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 7-9.

Nyilvántartási szám: 01-01-0000041 (Fővárosi Törvényszék)

E-mail cím: orzokalapitvany@orzok.hu

Honlapwww.egyuttgyogyitunk.hu

Telefonszám: +36 20 663-2275

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az alábbi jogszabályokkal összhangban kezeli:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

Az Őrzők Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Őrzők Alapítvány fenntartja a jogot jelen jogi közlemény tartalmának módosítására, melyek eredményeként bekövetkezett változásokról előzetesen értesíti az érintetteket.

2. SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS ELVE, CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

Az Őrzők Alapítvány adományozási és adományszerzési tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelések elsődlegesen az érintettek önkéntes hozzájárulásán, valamint kapcsolattartás és az Őrzők Alapítvány cél szerinti tevékenységének népszerűsítése céljából, az Őrzők Alapítvány jogos érdekén, valamint jogszabályi kötelezettségen alapulnak.

Az Őrzők Alapítvány felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az Őrzők Alapítvány a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerinti célból és módon kezeli, azokat nem értékesíti, más személynek kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott okból adja át adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából.

2.1. LÁTOGATÓI ADATEZELÉS A HONLAPON

2.1.1 A HONLAP MEGTEKINTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TECHNIKAI ADATKEZELÉS, COOKIE-K

A Honlap használata során az Őrzők Alapítvány által igénybe vett tárhelyszolgáltató (mint adatfeldolgozó) technikai okokból automatikusan rögzíti a látogató IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát, és további, kizárólag technikai jellegű információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze az érintett által egyéb úton megadott adatokkal.

Adatfeldolgozó rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a látogató eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A látogató személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer cookie-val azonosítja. A cookie-k célja, hogy az oldal látogatóinak és felhasználóinak kényelmét szolgálják, az oldal használatát egyszerűbbé és élvezetesebbé tegyék. Amennyiben nem kívánja, hogy számítógépén cookie kerüljön elhelyezésre, úgy azt a böngésző beállításaiban letilthatja. A cookie-kat a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok alkalmazását. A cookie-k önmagukban a Felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Adatkezelés célja: a Honlap technikai üzemeltetése, a látogatók egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása az oldal megfelelő működése céljából

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: a Honlap valamennyi látogatója

Kezelt adatok köre: IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja.

Adatkezelés időtartama: az érintetti hozzájárulás visszavonáság.

Adatfeldolgozó: a Honlap tárhelyszolgáltatója.

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

Adószám: 14571332-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Tel.: 36 1 789-2-789

Email: support@tarhely.eu

2.1.2. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ ADATKEZELÉSE – Google Analytics

A Honlap a webanalitikai rendszer üzemeltetése érdekében a Google LLC. (1 Hacker Way, Menlo Park, California, 94025, USA) adatfeldolgozó webelemző szolgáltatását, a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics tulajdonképp cookie-kat, szövegfájlokat használ; ezeknek a látogató számítógépére, eszközére való mentésével elősegítik a látogatott honlap használatának elemzését.

A Honlappal kapcsolatos cookie-kban tárolt információk a Google LLC. valamely, az Egyesült Államok területén lévő szerverére kerülnek és tárolódnak. A látogató IP-címe nem teljes formájában kerül a Google LLC. szerverére, azt az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google LLC. az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági térségről szóló megállapodásban részes más államban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-cím továbbítására és az Egyesült Államokban történő lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor.

Adatkezelés célja: a fenti információkat az Őrzők Alapítvány megbízásából a Google LLC., mint adatfeldolgozó arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használta a látogató a Honlapot, ezzel összefüggésben a Google LLC. a Honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít, továbbá a Honlap- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesít.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: a Honlap valamennyi látogatója

Adatkezelés időtartama: a Honlap első látogatásától az érintetti hozzájárulás visszavonásáig

A cookie-k tárolását a látogató a böngészője megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ez esetben nem garantálható a Honlap minden funkciójának megfelelő működése.

A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a https://policies.google.com/?hl=hu címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu

2.1.2. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ ADATKEZELÉSE – Google AdWords és Google Ad Grants

Az Őrzők Alapítvány a Google LLC. (1 Hacker Way, Menlo Park, California, 94025, USA) „Google AdWords” elnevezésű, valamint a kifejezetten nonprofit szervezetek számára nyitva álló „Google Ad Grants” elnevezésű internetes reklámprogramokat és konverziókövető szolgáltatásait alkalmazza a Honlapon.

Amikor a látogató a Honlapot a Google hirdetése által éri el, akkor a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül az eszközére. Ezen cookie-k érvénye korlátozott, nem tartalmaznak személyes adatot, így a látogató nem azonosítható általuk. Amikor a látogató a Honlap bizonyos oldalain böngészik, és a cookie érvényessége még nem járt le, akkor mind az Őrzők Alapítvány adatkezelő, mind a Google LLC. adatfeldolgozó is láthatja, hogy a látogató a hirdetésre kattintott.

A látogatónak a böngészés során kiosztott cookie-kat nyomon követni nem lehet, mivel minden Google AdWords és Google Ad Grants ügyfélnek más-más cookie-t kerül kiosztásra.

Adatkezelés célja: a konverziókövető cookie-k segítségével megszerzett információk azt a célt szolgálják, hogy a Google LLC. a megbízó adatkezelő számára konverziós statisztikát készítsen. Az Őrzők Alapítvány így tájékozódhat a hirdetésére kattintó és konverziókövető címkével ellátott Honlapra továbbított látogatók számáról, olyan információhoz azonban nem jut hozzá, amellyel bármelyik látogatót azonosítani lehetne.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: a Honlap azon látogatói, akik a Honlapon a Google hirdetésén keresztül érik el.

Adatkezelés időtartama: a Honlap első, Google hirdetésen keresztül történő elérésétől az érintetti hozzájárulás visszavonásáig

Adatfeldolgozó: a Honlaphoz tartozó Google AdWords és Google Ad Grants fiókokat az Őrzők Alapítvány adatkezelő megbízásából az alábbi adatfeldolgozó üzemelteti.

Vrancsik János e.v.

Székhely: 2800 Tatabánya, Kond Vezér utca 1. 2/8.

Adószám: 28878021-1-31

Nyilvántartási száma: 52379884

email: vrancsik.janos@gmail.com

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor azt a böngészőjének megfelelő beállításával, a cookie-k telepítése lehetőségének letiltásával elutasíthatja. További információ a Google LLC. adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozatában: www.google.de/policies/privacy/.

2.2. HÍRLEVÉL KÜLDÉS

Adatkezelési esetkör leírása és az adatkezelés célja:

A Honlapon keresztül történő hírlevél szolgáltatásra való feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Őrzők Alapítvány időszakosan hírlevelet küldjön az alapítvány cél szerinti tevékenységével kapcsolatos hírekről, az Őrzők Alapítvány által szervezett rendezvényekről, programokról, valamint jótékonysági adománygyűjtő kampányainkban történő részvételre történő felhívás céljából.

A hírlevélszolgáltatás nyújtása érdekében az Őrzők Alapítvány, mint adatkezelő személyes adatok megadását kéri Öntől. A személyes adatokat minden esetben közvetlenül Öntől kérjük. A megadott személyes adatok profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem alkalmasak. A személyes adatok rögzítése elektronikusan történik oly módon, hogy az erre szolgáló rubrikákat a feliratkozó kitölti, a megfelelő checkbox(ok) kipipálásával elfogadja a szabályzatot, és a feliratkozást megerősítő gombra kattint.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: az Őrzők Alapítvány hírlevélszolgáltatására önkéntesen feliratkozó személyek

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, elektronikus levelezési cím

Adatkezelés időtartama: az érintett hírlevélszolgáltatásra történő feliratkozásától az érintetti hozzájárulás visszavonásáig.

Adatfeldolgozók:

1.         A www.orzok.hu, a www.orzokalapitvany.org és a www.egyuttgyogyitunk.hu domain domain-használója, az Őrzők Alapítvány fejlesztési és üzemeltetési feladatokat ellátó megbízottja:

Moneyservices Trading Kft.

Székhely: 8800 Nagykanizsa Kórház utca 14.

Adószám: 23438970-1-20

Cégjegyzékszám: 20 09 071802

Tel.: +36 (70) 535 7828

2.         Az Őrzők Alapítvány az alábbi társaság „Mailchimp” elnevezésű hírlevél-küldő szolgáltatását veszi igénybe:

The Rocket Science Group LLC

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

email: abuse@mailchimp.com

web: https://mailchimp.com/

3.         Az Őrzők Alapítvány hírlevelére feliratkozott személyek személyes adatait munkatársaink a Google LLC adatfeldolgozó „Google Drive” elnevezésű felhőalapú tárhelyén tárolják:

Google LLC

Cím: 1 Hacker Way, Menlo Park, California, 94025, USA

Weboldal: https://www.google.com/

2.3.  ADOMÁNYOZÁS

Az Őrzők Alapítvány alapcél szerinti tevékenysége az adománygyűjtés a Semmelweis Egyetem II. sz. “Tűzoltó utcai” Gyermekklinikáján, a daganatos és leukémiás gyermekek magyarországi kezelési központjában kezelt beteg gyermekek kórházi környezetének javítása és a rehabilitációjának elősegítése érdekében.

Amennyiben Ön ezen jótékony célból adományt kíván eljuttatni az Őrzők Alapítvány számára, erre lehetősége van telefonos úton, az Alapítvány bankszámlájára történő követlen átutalással, bankkártyás fizetéssel és személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával.

Adomány eljuttatására lehetősége van jelen weboldalon keresztül is. A http://egyuttgyogyitunk.hu oldal alapvető koncepciója az, hogy konkrét célokat, eseményeket, eszközöket fogalmaz és jelenít meg rajta az Őrzők Alapítvány, így mindazok, akik adományozni szeretnének a Tűzoltó utcai Gyermekklinika számára nem általánosságban adományoznak az Alapítvány számára, hanem kiválaszthatják, hogy melyik a számukra leginkább szimpatikus cél, amelyre szeretnék, ha az Őrzők Alapítvány fordítaná az adományukat. Mindemellett a http://egyuttgyogyitunk.hu weboldal folyamatos lehetőséget biztosít arra, hogy az adományozók, támogatók nyomon követhessék, hogy hol állnak a gyűjtések, mi a gyűjtés kitűzött határideje, megvalósult-e már az adott cél, amelyre adományukat szánták, ha nem, milyen messze áll a cél megvalósításától, ha pedig igen, milyen új célokat fogalmazott meg az Alapítvány.  Amennyiben a gyűjtés nem, vagy nem teljes egészében valósul meg a meghatározott határidőig, úgy a befolyt összeget az Alapítvány egyéb, az alapító okiratban felsorolt tevékenységeire fordítja.

2.3.1. ADOMÁNYOZÁS TELEFONOS ÚTON

Az Őrzők Alapítvány regisztrált partnere a NIOK Alapítvány által üzemeltetett „Adhat Vonal” (ADJUKÖSSZE.HU) adománygyűjtési kampánynak, melynek során az adományozók a 13600-36 telefonszám hívásával, vagy az arra való rövid szöveges üzenet (sms) küldésével 500,- forinttal járulnak hozzá az Alapítvány tevékenységéhez.

Adatkezelés célja: adományok fogadása akként, hogy az érintett személyes adatnak minősülő telefonszámához tartozó számlát a szolgáltató az adomány összegével terheli meg

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pontja alapján a 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése (az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

Érintettek köre: a 13600-36 vonalon önkéntes módon adományozó személyek

Kezelt adatok köre: az érintett telefonszáma

Adatkezelés időtartama: az adományozás napjától a 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése szerint az adományt tartalmazó számviteli beszámoló elfogadásának napjától számított 8 évig; egyebekben az érintetti hozzájárulás visszavonásának napjáig.

Adatfeldolgozók:

1.  Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány

Székhely:1122 Budapest, Maros utca 23-25. 23. lh. mfszt./1.

Nyilvántartási szám: 01-01-0004758

Adószám: 18063710-2-43

Web: https://adjukossze.hu/

email: kapcsolat@niok.hu

2.  Vagylagosan az alábbi elektronikus hírközlési szolgáltatók egyike:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Székhely és levelezési cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Adatvédelmi tisztségviselő: dr. Puskás Attila

Tel.: +36-1-458-0561

email: dpo@telekom.hu

Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

Postacíme: 1476 Budapest, Pf. 350.;

Ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségének címe: 1062 Budapest, Váci út 1-3.

Tel.: 1270, +36 1 288 1270

email: ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com.

Telenor Magyarország Zrt. – Adatvédelmi Tisztviselő

Székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.

Tel.: +36 20 930 4000

email: adatvedelem@telenor.hu

Invitel Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely és levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 37.

Cégjegyzékszám: 13-10-040575

Adatvédelmi tisztségviselő: dr. Fazekas Balázs

Cím: 2040 Budaörs, Edison u. 4.

Tel.: 06 1 801 1500

email: fazekasb@invitel.co.hu

2.3.2. ADOMÁNYOZÁS KÖZVETLEN ÁTUTALÁSSAL

Adatkezelés célja: adományok fogadása akként, hogy az érintett az Őrzők Alapítvány OTP Bank Nyrt. által vezetett 11709002-20065829 számú bankszámlájára teljesít átutalást.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pontja alapján a 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése (az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

Érintettek köre: az Őrzők Alapítvány saját bankszámlájára átutalást teljesítő személyek

Kezelt adatok köre: banki átutalási adatok: adományozó neve, bankszámlaszáma, számlavezető bankjának neve, adomány összege, átutalás dátuma, esetlegesen a közleményben lévő személyes adata

Adatkezelés időtartama: az átutalás jóváírásának napjától a 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése szerint az adományt tartalmazó számviteli beszámoló elfogadásának napjától számított 8 évig; egyebekben az érintetti hozzájárulás visszavonásának napjáig

Adatfeldolgozó: az Őrzők Alapítvány bankszámláját vezető banki szolgáltató

OTP Bank Nyrt.

Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

OTP Bank Nyrt., 1876 Budapest

E-mail cím: informacio@otpbank.hu

Telefonszám: (+36 1/20/30/70) 3 666 666

OTP Bank adatvédelmi tisztviselője: dr. Asztalán Csaba

1131 Budapest, Babér u. 9.

adatvedelem@otpbank.hu

2.3.3. ADOMÁNYOZÁS BANKKÁRTYÁS FIZETÉSSEL

Adatkezelés célja: adományok fogadása akként, hogy az érintett az adományozás során átirányításra kerül az adjukossze.hu weboldalra, ami egy adományozói űrlap kitöltését követően átirányítja az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett biztonságos fizetési felületre, amelyen a bankkártyával történő elektronikus fizetést lebonyolíthatja.

A webshopon keresztül történő bankkártyás fizetés minden esetben az OTP Mobil Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.; cégjegyzék száma: 01-09-174466; adószáma: 24386106-2-43) által üzemeltetett SimplePay fizetési rendszeren keresztül történik. A SimplePay szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket a következő linken olvashatja: http://simplepay.hu/vasarlo-aff/

A vásárló a SimplePay fizetési rendszeren keresztül történő fizetés elindításával tudomásul veszi, hogy az Őrzők Közhasznú Alapítvány a Tűzoltó utcai daganatos és Leukémiás Gyermekekért (székhelye: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.), mint adatkezelő, által a https://orzok.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: az Őrzők Alapítvány javára elektronikus bankkártyás fizetéssel adományozó személyek

Kezelt adatok köre: www.orzok.hu, a www.orzokalapitvany.org és a www.egyuttgyogyitunk.hu oldalán található űrlap vonatkozásában magánszemély esetében: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, cím, adomány összege, adomány egyszeri vagy rendszeres jellege, esetlegesen a személyes üzenetben található személyes adatok. Cég esetében: cégnév, adószám, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, cím, adomány összege, adomány egyszeri vagy rendszeres jellege, esetlegesen a személyes üzenetben található személyes adatok

Tájékoztatjuk a bankkártyás fizetéssel adományozókat, hogy a bankkártya- és tranzakció-adatok nem kerülnek az Őrzők Alapítványhoz, ezen adatokkal összefüggő adatkezelést az OTP Mobil Kft. végzi. Az Őrzők Alapítvány kizárólag az adományok banki- és könyviteli elszámolásakor az adomány jogcímét („Elszámolás a kártyaelfogadóval”) és időszakonként egy kumulált összeg jóváírásáról szerez tudomást.

Adatkezelés időtartama: az érintetti hozzájárulás visszavonásának napjáig.

Adatfeldolgozó: www.orzok.hu, a www.orzokalapitvany.org és a www.egyuttgyogyitunk.hu oldalán található űrlap vonatkozásában a honlap domain-használója és üzemeltetője:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

Adószám: 14571332-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Tel.: 36 1 789-2-789

Email: support@tarhely.eu

Kezelt adatok köre 2: az adjukossze.hu https://adjukossze.hu/kampany/1039/tamogatom aloldalán található űrlap vonatkozásában: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, adomány összege, adomány egyszeri vagy rendszeres jellege, esetlegesen a személyes üzenetben található személyes adatok

Tájékoztatjuk a bankkártyás fizetéssel adományozókat, hogy a bankkártya- és tranzakció-adatok nem kerülnek az Őrzők Alapítványhoz, ezen adatokkal összefüggő adatkezelést az OTP Mobil Kft. végzi. Az Őrzők Alapítvány kizárólag az adományok banki- és könyviteli elszámolásakor az adomány jogcímét („Elszámolás a kártyaelfogadóval”) és időszakonként egy kumulált összeg jóváírásáról szerez tudomást.

Adatkezelés időtartama: az érintetti hozzájárulás visszavonásának napjáig.

Adatfeldolgozó: az adjukossze.hu https://adjukossze.hu/kampany/1039/tamogatom aloldalán található űrlap vonatkozásában az adjukossze.hu honlap domain-használója és üzemeltetője:

Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány

Székhely:1122 Budapest, Maros utca 23-25. 23. lh. mfszt./1.

Nyilvántartási szám: 01-01-0004758

Adószám: 18063710-2-43

Web: https://adjukossze.hu/

email: kapcsolat@niok.hu

2.3.4. ADOMÁNYOZÁS A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL

Adatkezelési esetkör leírása: az Őrzők Alapítvány adományokat fogad akként, hogy az érintett a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a személyi jövedelemadó bevallásával egyidejűleg rendelkező nyilatkozatot bocsájt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendelkezésére, majd az adóhatóság a feldolgozást követően a tárgyév szeptember hó 30. napjáig átutalja az Őrzők Alapítvány, mint Kedvezményezett részére felajánlott összes tárgyévi adományt.

Tájékoztatja az Őrzők Alapítvány azon személyeket, akik a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával tesznek adományt az Őrzők Alapítvány részére, hogy amennyiben a rendelkező nyilatkozaton lévő közléshez nem járulnak hozzá, azon személyek személyes adatai az Őrzők Alapítvány számára nem kerülnek továbbításra, és azokat nem kezeli. Adatkezelővé az Őrzők Alapítvány akkor válik, ha az adományozó a rendelkező nyilatkozaton az alábbi nyilatkozat szövegét követő kockába a közléshez való hozzájárulást szimbolizáló X-et helyez.

„Hozzájárulok, hogy nevemet és postai, illetve elektronikus levelezési címemet az általam megjelölt első kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel (civil kedvezményezett) közöljék. A hozzájárulás nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.”

Az Őrzők Alapítvány a közléshez való hozzájárulás esetén sem kapja meg az adományozó adóazonosító jelét. Az adományozó adóazonosító jele, valamint hozzájárulás hiányában a nyilatkozaton található összes személyes adata tekintetében az adóhatóság minősül adatkezelőnek.

Közléshez való hozzájárulás esetén:

Adatkezelés célja: adományok fogadása akként, hogy a fentiek szerint az adományozó hozzájárul, hogy az adóhatóság meghatározott személyes adatait a Kedvezményezettel közölje

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: az Őrzők Alapítvány javára személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával adományozó személyek

Kezelt adatok köre: az érintett teljes neve, postai címe, e-mail címe

Adatkezelés időtartama: az érintetti hozzájárulás visszavonásának napjáig

2.4.  TÁMOGATÁS

Az adatkezelési esetkör leírása: az Őrzők Alapítvány alapcél szerinti tevékenységének megfelelően a Semmelweis Egyetem II. sz. “Tűzoltó utcai” Gyermekklinikáján kezelt daganatos és leukémiás gyermekek, valamint családtagjaik számára előre meghatározott programok alapján támogatást nyújt. Az Őrzők Alapítvány támogatottjainak és családtagjainak személyes és különleges adatait az érintettek hozzájárulásával, zártan kezeljük.

Adatkezelés célja: a támogatottak és/vagy családtagjaik személyes és különleges adatait abból a célból kezeljük, hogy az adott támogatási programon belül ki tudjuk választani azokat, akik a támogatásban részesülhetnek, valamint hogy kizárólag beazonosítható és rászorult személyek részesüljenek juttatásban, és megkaphassák a program leírásában meghatározott ellátásokat, szolgáltatásokat, ösztöndíjakat és egyéb juttatásokat

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk. (1) bekezdése a) pontja szerint az érintett(ek) hozzájárulása

Érintettek köre: az adott támogatási programra jelentkező személyek és/vagy családtagjaik

Kezelt adatok köre: a kezelt adatok köre támogatási programonként eltérő lehet. Az Őrzők Alapítvány a program leírásában mindig pontosan megjelöli az alábbi felsorolásból, hogy a támogatottak mely személyes adatainak megadása szükséges (személyazonosító adatok, egészségügyi adatok, szociális helyzet felmérése során tudomásunkra jutott adatok, szülők/gondviselők adatai, képmás- és hangfelvételek).

Adatkezelés időtartama: a támogatási programra jelentkező, de támogatásban nem részesülő személyek esetén a döntés meghozatalától számított 5 (öt) év, érintetti tiltakozás esetén a tiltakozás kézhezvételétől számított 15. napig. A támogatott személyek és családtagjaik esetén hozzájárulásuk visszavonásáig.

2.5.  MARKETINGTEVÉKENYSÉG

2.5.1.  ADOMÁNYOZÓK NEVÉNEK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

Az adatkezelési esetkör leírása: az adományozó kifejezett kérése esetén az adományozó teljes nevét, az adomány mértékét, illetve az adományozóról készített képmás- és/vagy hangfelvételét a Honlapon, közösségi médiafelületeinken (Facebook, LinkedIn) és/vagy kiadványainkon feltüntetjük.

Adatkezelés célja: az Őrzők Alapítvány számára történő adományozás népszerűsítése az érintett kérése alapján

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk. (1) bekezdése a) pontja szerint az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: azon adományozók, akik személyes adataik nyilvánosságra hozatalát kifejezetten kérték az Őrzők Alapítványtól

Kezelt adatok köre: teljes név, az adomány mértéke, erre irányuló kifejezett kérés esetén képmás- vagy hangfelvétel

Adatkezelés időtartama: az érintetti hozzájárulás visszavonásáig.

Adatfeldolgozók (kizárólag az adott közösségi médiafelületen való megjelentetés esetén):

Facebook Ireland Ltd.

székhelye: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Az online panasztétel linkje: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

LinkedIn Ireland Unlimited Company

Levelezési cím: Legal Dept., Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Az online panasztétel linkje: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/PPQ

2.5.2.  TÁMOGATOTTAK ÉS MÁS SZEMÉLYEK ADATAINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

Az adatkezelési esetkör leírása: a támogatott vagy más harmadik személy hozzájárulása alapján a támogatott vagy más harmadik személy teljes nevét, a róla készült képmást vagy hangfelvételt, illetve az érintett és az Őrzők Alapítvány között létrejött megállapodás alapján a támogatott vagy más harmadik személy személyes adatát a Honlapon, közösségi médiafelületeinken és/vagy kiadványainkon (Facebook, LinkedIn) feltüntetjük.

Adatkezelés célja: az Őrzők Alapítvány számára történő adományozás és az alapítvány tevékenységének népszerűsítése az érintett hozzájárulása alapján

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk. (1) bekezdése a) pontja szerint az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: azon támogatottak és/vagy más harmadik személyek, akik személyes adataik nyilvánosságra hozatalához írásban kifejezetten hozzájárultak

Kezelt adatok köre: a kezelt adatok köre az érintett és az Őrzők Alapítvány között létrejött megállapodásban kerül rögzítésre, de jellemzően teljes név, az érintettről készített képmás- és/vagy hangfelvétel

Adatkezelés időtartama: az érintetti hozzájárulás visszavonásáig.

Adatfeldolgozók (kizárólag az adott közösségi médiafelületen való megjelentetés esetén):

Facebook Ireland Ltd.

székhelye: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Az online panasztétel linkje: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

LinkedIn Ireland Unlimited Company

Levelezési cím: Legal Dept., Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Az online panasztétel linkje: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/PPQ

3. TOVÁBBI ADATFELDOLGOZÓK

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, az adományokkal összefüggő számviteli, valamint egyéb jogi kötelezettségek teljesítéséhez Adatkezelő további adatfeldolgozókat vehet igénybe. Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az Adatvédelmi tájékoztató jelen 3. fejezetében csak azon adatfeldolgozók kerülnek feltüntetésre, akikkel az Őrzők Alapítvány tartós jogviszonyban áll. Az egyes adatkezeléssel összefüggésben megbízott adatfeldolgozókról részletes tájékoztatást az előző, 2. fejezetben találhat!

3.1. BELFÖLDI ADATFEDOLGOZÓK

www.orzok.hu, a www.orzokalapitvany.org és a www.egyuttgyogyitunk.hu domain domain-használója:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

Adószám: 14571332-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Tel.: 36 1 789-2-789

Email: support@tarhely.eu

A Honlap tárhelyszolgáltatója:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

Adószám: 14571332-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Tel.: 36 1 789-2-789

Email: support@tarhely.eu

Könyvelési szolgáltatás:

Herhof Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

2000 Szentendre, Sztaravodai utca 104/B

Cégjegyzék száma: 13-09-078375

Adószáma: 10816370-2-13

email: herhof.krisztina@t-online.hu

3.2. KÜLFÖLDI ADATFELDOLGOZÓK

Amennyiben az Őrzők Alapítvány jelen Adatvédelmi Tájékoztatóját elfogadja, azzal egyúttal tudomásul veszi és egyetért azzal is, hogy személyes adatainak kezelése magában foglalja a személyes adatoknak az EGT-n kívül történő tárolását és az oda történő továbbítását is.

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő által igénybe vett egyes adatfeldolgozók a személyes adatokat az Egyesült Államokban kezelik, Adatkezelő ezennel megerősíti, hogy az általa igénybe vett adatfeldolgozók hatályos EU-U.S. Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) tanúsítvánnyal rendelkeznek, amely alapján adatfeldolgozók biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Adatkezelő megerősíti továbbá, hogy a tevékenysége során kezelt és feldolgozásra kerülő személyes adatok az adatfeldolgozók „Privacy Shield” tanúsítványainak védelme alá esnek. Amennyiben Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók nem tudják biztosítani az EU-U.S. Privacy Shield tanúsítvány érvényességét, vagy az EU-U.S. Privacy Shield tanúsítványt visszavonják, vagy hatályon kívül helyezik, Adatkezelő és adatfeldolgozók kölcsönös megállapodásuk alapján az Európai Bizottság által jóváhagyott más átadási mechanizmusra hagyatkoznak.

Név: Google LLC

Cím: 1 Hacker Way, Menlo Park, California, 94025, USA

Weboldal: https://www.google.com/

Adatkezelési esetkör: Google Analytics, Google AdWords, Google Ad Grants, Google Drive.

Név: The Rocket Science Group LLC

Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

web: https://mailchimp.com/

Adatkezelési esetkör: adatkezelő az adatfeldolgozó hírlevélszolgáltatását veszi igénybe.

4. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA

Az Őrzők Alapítvány, mint adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az érintettek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

A fentieken túl az érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott esetekben és körben, az érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az adatokat elsődlegesen az Őrzők Alapítvány illetve belső munkatársai jogosultak megismerni. Az Őrzők Alapítvány munkatársai számára az általa kezelt személyes adatokhoz csak a munkához feltétlenül szükséges hozzáférést biztosít. Minden hozzáférés naplózásra kerül, az adatok kimentésére erősen korlátozott hozzáférés biztosított.

5. AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAIK

5.1. Tájékoztatáshoz való jog

Valamennyi érintett tájékoztatást kérhet az Őrzők Alapítvány által kezelt adataival kapcsolatosan. Az érintett erre irányuló kérelme esetén, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően, soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az Őrzők Alapítvány.

5.2. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az az Őrzők Alapítványtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

5.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintettnek joga van arra, hogy az esetlegesen hibásan bejegyzett adatok, vagy megváltozott adatok helyesbítését kérje. A helyesbítést személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és személyének beazonosítását követően, a kérelmében foglaltak hitelt érdemlő alátámasztása esetén a helyesbítést haladéktalanul végrehajtjuk, és erről Önt tájékoztatjuk.

5.4. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Őrzők Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
 • az visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

5.5. Az adatok korlátozásához való jog

Az adatok korlátozásának kérésére a következő esetekben kerülhet sor:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Őrzők Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élvezneke az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, az Őrzők Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Kérésének, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és személyének beazonosítását követően, 30 napon belül eleget tesz az Őrzők Alapítvány. Egy naptári éven belüli ismételt, vagy visszaélésszerű joggyakorlásnak minősülő kérelmek teljesítését azonban kénytelen megtagadni az Őrzők Alapítvány, vagy kérelmének indokoltsága esetén az adminisztratív költségek megtérítését feltételül szabni annak teljesítéséhez.

5.7. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Őrzők Alapítványra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges;
 2. ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy
 3. ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét az Őrzők Alapítvány megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozott, a kezelt személyes adatok zárolása mellett az adatkezelés megszüntetésre kerül, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről az Őrzők Alapítvány értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

5.8. Eljárási szabályok

Az Őrzők Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Őrzők Alapítvány a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Őrzők Alapítvány nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Őrzők Alapítvány minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Őrzők Alapítvány tájékoztatja e címzettekről.

6. ADATBIZTONSÁG

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, módosítani vagy kimenteni a rendszerből. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is. Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensről tájékoztatjuk Önt.

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

7.1.    Panasz az adatkezelőnél

Amennyiben úgy véli, hogy az Őrzők Alapítvány nem tartja be, vagy megsérti a vonatkozó jogszabályi előírásokat, vagy a jelen tájékoztatóban vállalt kötelezettségeket, úgy kérjük, hogy azt jelezze az alábbi elérhetőségeinken:

Levelezési cím: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 7-9.

E-mail cím: orzok@orzok.hu

Honlap: www.orzokalapitvany.org

Telefonszám: +36 20 663-2275

Panaszára soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszolunk és azt indokoltsága esetén orvosoljuk.

7.2.    Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Őrzők Alapítvány ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

7.3.    Adatvédelmi hatósági eljárás

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Őrzők Alapítvány fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. Amennyiben azonban a rendelkezésünkre álló adatokkal kapcsolatban az eredeti adatkezelési céltól eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 3. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 6. az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató 2019. április 1. napjától lép hatályba.